OKAN

10jaarOKAN, een feest!!

Okan, wat is dat?

Telefoon: 03/7604138

 

E-mail: okan@berkenboom.be

Onthaalonderwijs

In België heeft elke minderjarige niet alleen recht op onderwijs maar is er ook leerplicht. Daarom is een aangepast onthaal voor de minderjarige anderstalige nieuwkomer in het gewone dagonderwijs een absolute noodzaak. Dit behoort tot de taak van het basis en secundair onderwijs.
In het secundair onderwijs kunnen onthaalklassen opgericht worden in scholen met minimum 25 nieuwkomers.
Zij volgen minstens 28 uren taalbad per week gedurende één schooljaar en stromen nadien door naar het reguliere onderwijs.

De (ex)okanleerling wordt nog één jaar intensief opgevolgd door een opvolgcoach. Deze volgt ook verder hun schoolloopbaan tot wanneer de leerling het regulier onderwijs beëindigt.

Doelgroep

Een anderstalige nieuwkomer kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

· op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;

· een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;

· niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;

· onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;

· maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Op vraag van de school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden van de eerste, tweede en vijfde toelatingsvoorwaarde afgeweken worden.

Doelstelling

Dit onthaalonderwijs heeft tot doel Nederlands onkundige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de individuele capaciteiten van de anderstalige nieuwkomer, en zo ook tot een betere integratie in de samenleving te komen.

Activiteiten en speciale weken

 

Ons adres: